Årshjul for barnevern

Fra januar 2023 har vi fått en ny barnevernslov. Dette er en oppfølging av Barnevernsreformen, som trådte i kraft i januar 2022. Den flytter mer ansvar til kommunene på barnevernsområdet. Bufdir omtaler endringen som en oppvekstreform.

Derfor har Moava laget et årshjul for barnevernsledere som vi håper vil bidra til at lover og regler i den nye loven blir fulgt og dokumentert.

Årshjulet inneholder lenker til lovverket og veiledninger slik som de andre årshjulene i IKO. Barnevernslederen kan fullføre, delegere, og dokumentere gjøremålene i årshjulet, i tillegg til å tilpasse årshjulet for din kommune.

Tilgangen til barnevernsdelen kan tilpasses til hvordan din kommune har organisert barnevernstjenesten, om det ligger under Oppvekst eller om det er organisert på en annen måte.

Spesielt om interkommunalt samarbeid
Mange kommuner har inngått et vertskommunesamarbeid innenfor barnevern. Derfor har vi også laget løsningen slik at deltakerne i det interkommunale samarbeidet kan få lesetilgang til årshjulet. Uavhengig av om de er kunder på andre IKO-løsninger. Oppgaver kan også delegeres på tvers av kommuner.

Dermed mener vi at vi innfrir kravene i veilederen for kommunelovens internkontrollbestemmelser: “Ved interkommunale samarbeid vil kommunedirektøren i de enkelte kommunene ha et ansvar til å følge opp samarbeidet og arbeidet der, på samme måte som ved bruk av private aktører…” og “Kommunedirektøren må forsikre seg om at arbeidet i det interkommunale samarbeidet utføres på en slik måte at innbyggerne får det de har krav på etter lov og forskrift, uavhengig av hva slags organisasjonsform samarbeidet utføres i.

Moava IKO for barnevern kan bidra til at kommuner som samarbeider om barnevernstjenesten blir knyttet tettere sammen og ha rutiner for bedre samarbeid når det gjelder forebygging og tidlig innsats.